สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรอง SIDCER-NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2549 3/2559
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2549 3/2559
3 CREC (เดิมชื่อ JREC) 2551 2/2558
4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2551 2/2558
5 สถาบันวิจัยฯ ม.เชียงใหม่ 2551 2/2558
6 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 2551 2/2558
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 2/2558
8 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ 2551 2/2558
9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ม. มหิดล 2552 2/2559
10 คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ 2553 2/2560
11 กรมแพทย์แผนไทยฯ ก. สาธารณสุข 2553 2/2560
12 คณะแพทยศาสตร์ ม. นวมินทราธิราช 2555 1/2558
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 1/2559
14 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2556 1/2559
15 สถาบันบำราศนราดูร ก. สาธารณสุข 2557 1/2560
16 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2557 1/2560
17 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2558 1/2558
18 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2558 1/2558
 19 โรงพยาบาลนพรัตน์วชิระ 2558  1/2558
 20 โรงพยาบาลวชิระ (มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์) 2558 1/2558
21 โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข 2558 1/2558
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2558 1/2558
23 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2559 1/2560
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 2/2559
 25 โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 2560 1/2560
 26 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 1/2560
 27 โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 1/2560
 28 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (มศว.) 2560 1/2560


สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรอง NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.
1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2557 2/2560
2 กรมแพทย์ทหารเรือ 2558 1/2561
3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล 2559 1/2562
 4  มหาวิทยาลัยพระเยา  2559 1/2559
 5  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต (RREC) มน.          2560  1/2560
 6  โรงพยาบาลหัวหิน  2560  1/2560

    

 

สรุป จนถึงเดือนกันยายน 2560 มี REC สถาบันในประเทศไทย
ได้รับการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน
SIDCER-NECAST Recognition = 28 RECs
NECAST = 6 RECs


สรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง SIDCER-NECAST


ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ. 

สรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.