กำหนดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • 2 August 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 117
  • 0 Comments
กำหนดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


กำหนดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน


 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

                    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์                                              ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑

                 เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบมาตรฐานสากล 

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ohrs.nrct.go.th

สามารถดาวโหลดกำหนดการได้ที่ ➽ กำหนดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน.pdf

Print