การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • 22 January 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 552
  • 0 Comments
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีประกาศเรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 (https://bit.ly/2T8TozCมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะโครงการวิจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

     วช. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ระยะเวลา 1 วัน โดยจัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 11 มีนาคม 2562)                                    2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 12 มีนาคม 2562)    3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 13 มีนาคม 2562)                                      4. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (วันที่ 25 มีนาคม 2562

✎ ท่านสามารถตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/T4mTAE  ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

✎ หากท่านประสงค์หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญฯ และกำหนดการอบรมฯ                                                                                                   ได้ที่ >> 1. หนังสือเชิญอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์.pdf    2. กำหนดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ V.2.pdf                                                                                             โดยท่านสามารถระบุผู้บริหารของท่านในช่อง เรียน ...

✎ เมื่อครบกำหนดของการตอบรับเข้าร่วมอบรม วช.จะประกาศรายชื่อและแจ้งสถานที่ของการจัดการอบรมให้ทราบทาง http://www.ohrs.nrct.go.th/                                 ภายในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 

Print